Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, vesilain, maasto- ja vesiliikennelain, vesihuoltolain ja jätelain  mukaisia lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioita.

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi turvetuotanto, eläinsuojat ja maa-ainesten murskaus. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupaviranomaisena toimii asiasta riippuen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto(AVI).

Maastoliikennelupa

Maastoliikennelain mukaan on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toiminnalle on oltava alueen omistajan kirjallinen lupa.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa mainittava seuraavat asiat:

  • selvitys turvallisuusnäkökohdista
  • maastovaurioiden korjaustoimenpiteistä
  • maaston siivoustoimenpiteistä
  • hakemukseen on liitettävä alueen omistajan kirjallinen lupa sekä
  • alueen kartta sekä tarvittavat suunnitelmat

Kotieläinten lannankäsittely

Nitraattiasetuksen mukaan eläintiloilla tulee olla käytössä lantavarasto, johon voidaan varastoida koko vuoden aikana muodostuva lantamäärä. Erityisestä syystä lantaa voidaan varastoida myös pellolla ns. lantapatterissa.

Lannan patteroinnista tehdään ilmoitus vähintään 14 vuorokautta ennen patterin perustamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään patterin paikka.

Lannan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, 18.12.2014/1250.

Rannan ruoppausilmoitus

Vesilain mukaan rannan ruoppauksesta tai täytöstä  tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivää ennen töihin ryhtymistä Keski-Suomen ELY-keskukselle. Mikäli ruoppauksesta tai täytöstä voi aiheutua vahinkoa ympäristölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle, on ruoppaukseen haettava lupa aluehallintovirastolta.

Ruoppausmassat tulee lähes poikkeuksetta läjittää maalle siten, etteivät ne pääse tai joudu takaisin vesistöön tulvien eikä suurimpienkaan aaltojen vaikutuksesta. Ruoppausajankohta tulee valita siten, ettei tarpeettomasti aiheuteta haittaa tai häiriötä vesieliöstölle, kalastukselle, linnustolle tai muulle vesistön käytölle.

Hae sivustolta