Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen on oikeus kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla. Varhaiskasvatus on tukemassa kodin kasvatustoimintaa ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö toimii perustana varhaiskasvatuksen toimintaa suunnitellessa. Lapset huomioidaan omana itsenään ja jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä omana persoonanaan. Lapset toimivat yhdessä yksilöinä. Turvallisuus, tasapuolisuus, toisten huomioon ottaminen ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä arvoja. Lapsella on mahdollisuus toimia sekä kartuttaa tietojaan ja taitojaan ikäänsä ja kehitystään vastaavalla tasolla. Hoitopäivä sisältää monenmoista toimintaa: ruokailua, ulkoilua, leikkejä, askartelua, yhdessäoloa ja paljon muuta. Tärkeä osa päivää on myös päivälepo, jotta lapsi jaksaa kasvaa, kehittyä ja oppia. Mottonamme on ”sopivasti virikkeitä ja elämyksiä, riittävästi lepoa ja hoivaa sekä paljon aikaa lapselle”.

Varhaiskasvatukseen tulo

Varhaiskasvatukseen tulo on suuri muutos perheen ja erityisesti lapsen elämässä. On tärkeää, että lapsen kanssa keskustellaan etukäteen varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyvistä asioista. Varhaiskasvatuspaikkaan kannattaa käydä etukäteen yhdessä tutustumassa. Tutustuminen puolin ja toisin helpottaa lapsen totuttautumista ja sopeutumista varhaiskasvatukseen.

Lapsen sairastuessa

Jos lapsesi sairastuu, ilmoita siitä varhaiskasvatuspaikkaan. Sairaana lapsesi ei voi tulla varhaiskasvatukseen, koska sairaus voi tarttua toisiin lapsiin ja ryhmässä toimiminen voi väsyttää lasta. Lapsella on oikeus toipua rauhassa. Sairauden jälkeen lapsi voidaan tuoda varhaiskasvatukseen sitten kun hän voi osallistua normaaliin tapaan päivittäiseen toimintaan, esimerkiksi ulkoiluun. Jos lapsellesi sattuu tapaturma, ilmoitetaan asiasta viipymättä vanhemmille. Jos vanhempiin ei saada yhteyttä, lapsesi viedään tarvittaessa hoitoon terveyskeskukseen.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä apua lapsiperheiden äkilliseen tarpeeseen tai arjessa selviytymiseen.

Kotipalvelun myöntämisen kriteerejä ovat esimerkiksi vanhemman sairastuminen tai vammautuminen, äkillinen elämänmuutos perheessä, jne. Tarkemmat tiedot osoitteessa:

http://www.saarikka.fi/fi-FI/Palvelut/Perhe_ja_sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden_kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelua tilataan palvelusihteeriltä, puh. 040 671 6855

Hoitosopimus

Varhaiskasvatuksessa tehdään hoitosuhteen alkaessa jokaisesta lapsesta kirjallinen hoitosopimus yhdessä vanhempien, hoitajan/hoitopaikan ja varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Hoitosopimukseen kirjataan mm. päivittäiset hoitoajat. Mikäli hoitoajoissa tapahtuu muutoksia, niistä tulee ilmoittaa etukäteen hoitajalle. Perhepäivähoitajat pitävät kirjaa kunkin hoidossa olevan lapsen hoitoajoista. Vanhempien tulee joka kuun lopulla tarkistaa merkinnät ja allekirjoituksellaan hyväksyä täytetyt listat (osa hoitajan palkasta määräytyy listojen perusteella). On tärkeää, että kerrotte hoitopaikassanne lapsenne tulevista poissaolopäivistä, kuten lomista ja lomautuksista. Jos lapsenne hoito keskeytyy pidemmäksi ajaksi, ilmoittakaa varhaiskasvatuksen johtajalle. Pyrimme aina siihen, että pidemmänkin poissaolon jälkeen lapsi saisi jatkaa vanhassa tutussa hoitopaikassaan. Varahoitoa tarvittaessa ilmoittakaa asiasta mahdollisimman aikaisin joko hoitopaikkaan tai varhaiskasvatuksen johtajalle. Varahoitopaikka järjestetään aina jokaiselle lapselle.

Yhteistyö 

Vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan yhteistyö on tärkeä ja luonnollinen osa toimintaa. Se on hoito- ja kasvatustyön perusta. Toisiimme tutustuminen, keskustelut ja juttutuokiot luovat pohjan toiminnalle. Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Jotta varhaiskasvatus tukisi lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, käydään vasu-keskustelu mahdollisimman pian lapsen tullessa varhaiskasvatukseen. Vasu-keskustelun pohjalta tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu). Vasua täytetään/päivitetään yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin. 

Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta vastaavat Laaksolan päiväkoti ja vuoropäiväkoti Rypäle sekä perhepäivähoitajat. Hoitopaikkoja on myös vuorotyössä käyvien vanhempien lapsille. Hoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Karstulan varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajana (veo) Merja Antila. Erityisopettaja on mukana suunnittelemassa , toteuttamassa ja arvioimassa lapsen varhaiskasvatuksen arkeen tarvittavia tukimuotoja.

 

 

Jukka Lehtonen

Varhaiskasvatuksen johtaja

044 459 6644

Yksikkö

Varhaiskasvatus

Hae sivustolta