Tietosuoja

Tietosuoja Karstulan kunnassa

Tältä sivustolta löydät tietoa Karstulan kunnan tietosuojaperiaatteista ja-käytännöistä. Sivuille kootaan kuvaukset henkilötietojen käsittelystä ja lomakkeet rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi. Lisäksi sivusto tarjoaa toimialakohtaisten yhteyshenkilöiden ja tietosuojavastaavan yhteystiedot. Heiltä saat tarvittaessa lisätietoja.

Yleistä

Henkilötiedon ja muun tiedon asianmukainen suojaaminen kaikissa tilanteissa on kunnan oikeus ja velvollisuus. Asian tärkeys näkyy kaikessa tekemisessämme, johon liittyvät tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet kuvataan kunnanhallituksen vahvistamassa tietoturva-politiikassa. Karstulan kunta määrittelee tietoturvapolitiikassaan tietosuojan seuraavasti, ”Velvoittavien tietosuojasäädösten mukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilön riittävä yksityisyyden suoja, ja muut sitä turvaavat oikeudet, henkilötietoja käsiteltäessä”.
Kunnan tietosuoja- ja tietoturvatyö perustuu riskien tunnistamiseen, arviointiin sekä toimenpiteisiin riskien pitämiseksi siedettävällä tasolla. Tätä kokonaisuutta, joka kattaa niin yksityisyyden suojaan, toimitiloihin kuin teknisiin järjestelmiin liittyvät riskit, nimitämme riskienhallinnaksi.
Riskienhallinnan tulosten perusteella kunta toteuttaa sopivaksi katsomansa hallinnolliset ja tekniset turvallisuustoimenpiteet. Esimerkkejä näistä ovat henkilökunnan säännöllinen ohjeistus ja koulutus, tietojärjestelmien ja-verkkojen ylläpitotoimet sekä kunnan kiinteistöjen valvonta- ja hälytysjärjestelmät. Tietoturvallisuus ja tietosuoja, sekä niihin liittyvät kunnan määrittelemät vaatimukset, huomioidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toiminnan, hankintojen ja teknisten järjestelmien suunnittelua.

Informointi

EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidylle (kuten kuntalaisille ja asiakkaille) on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan, kuten nimi- ja osoitetiedot, kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja millaisia oikeuksia hänellä on henkilötietoihinsa. Karstulan kunnassa rekisteröityjen tietoja kerätään käyttötarkoituksen mukaan eri henkilörekistereihin. Rekistereissä olevia tietoja käytetään vain määriteltyyn
toimintaan ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät. Rekisterinpitäjä huolehtii sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon korjaamisesta,
täydentämisestä tai poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Kunta laatii kuvaukset näihin rekistereihin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Ne kuvaukset, joissa rekisteröitynä ovat esim. kuntalaiset tai asiakkaat ovat nähtävissä tällä sivustolla sekä kunnantalolla osoitteessa Virastotie 4, 43500 Karstula. Kuvauksia päivitetään jatkuvasti.
*
Lisäksi kunta toteuttaa informointivelvoitettaan:
  • tarjoamalla tarpeen mukaan lisätietoa muissa viestintäkanavissa ja erillisissä dokumenteissa.
  • tiedottamalla rekisteröityjä viipymättä niissä tapauksissa, joissa rekisterin luottamuksellisuus, eheys tai saatavuus on vaarantunut (tietoturvaloukkaus).
  • tiedottamalla tarvittavia viranomaisia 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.

Mitä henkilötietoja kunta kerää ja mihin niitä käytetään?

Kattavat ja ajantasaiset henkilötiedot ovat olennainen osa kunnan palvelutuotannon laatua. Toteuttaessaan kunnalle määrättyjä tehtäviä ja tuottaessaan palveluita kunta kerää ja käsittelee erilaisia henkilötietoja. Tyypillisesti näitä tietoja ovat nimi ja yhteystiedot sekä muut palvelun tuottamisen kannalta olennaiset tiedot. Täsmällinen käsittelyn syy (oikeusperuste) sekä kerättävät tiedot löytyvät henkilötietojen käsittelykuvauksista. Kunta saa henkilötiedot tavallisesti palveluihin hakeutumisen tai etuuden hakemisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi kunta saa henkilötietoja viranomaisilta, kuten Väestörekisterikeskuksesta ja Kelasta. Varsinaisen palvelutuotannon lisäksi kunta voi käsitellä henkilötietoja niihin käyttötarkoituksiin, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa.
*
Kuvaukset henkilötietojen käsittelystä palveluittain
Alla olevien valintojen kautta löytyvät toimialojen henkilörekistereitä koskevat kuvaukset henkilötietojen käsittelystä. Kuvauksissa tarkennetaan henkilötietojen käsittelyä tällä sivulla esitettyjen yleisten, kaikkia henkilörekistereitä koskevien tietojen lisäksi. Kuvauksia päivitetään parhaillaan.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi tietyn rekisterin osalta, toimi seuraavasti:

1) Täytä oheinen tietopyyntölomake ja toimita se omakätisesti allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kunnan infopisteeseen. Vastaavat paperiset lomakkeet löydät myös kunnan infopisteestä. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta.
2) Kunnan infopisteessä sinut tunnistetaan ajokortista, passista tai muusta hyväksyttävästä henkilöllisyystodistuksesta ja pyyntösi otetaan käsiteltäväksi.
3) Kunta pyrkii vastaamaan kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta. Vastaus toimitetaan kirjeitse kotiosoitteeseesi tai tiedot esitellään sinulle kunnan toimitiloissa.
Lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi löytyvät täältä…
Tarkistaminen
Suostumus
Peruminen
Oikaisu, täydentäminen tai poisto
Rajoittaminen tai vastustaminen

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:
  • tarkistaa, oikaista tai täydentää, tai poistaa rekisteriin merkittyjä tietoja
  • rajoittaa ja vastustaa käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Huomaa kuitenkin, että tietoja ei voi vaatia poistettavaksi rekistereistä, joita ylläpidetään lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.
Lisätietoja
Karstulan kunnan tietoturva- ja tietosuojakäytännöistä saat lisätietoja tietosuojavastaavalta:
Jorma Hämynen, jorma.hamynen@verkkopalvelut.com, +358 40 665 3171
Tietosuojaohjeita ja neuvoja saat Tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta: www.tietosuoja.fi

Hae sivustolta