Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntymistä
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
  • tukea opettajan työtä

 

Opiskeluhuolto on osa koko esi- ja perusopetushenkilöstön perustehtävää. Opettaja on yleensä se henkilö, joka ensimmäiseksi havaitsee, jos lapsella tai nuorella taikka luokka-/kouluyhteisössä on tuen tarvetta tai ongelmia. Myös kaikki muut koulun ja opiskeluhuollon toimijat ovat aktiivisia toimimaan havaitessaan huolenaiheita niin yhteisö- kuin yksilötasolla. Huoltajilta toivotaan aktiivista yhteydenpitoa lapsensa asioissa luokanopettajaan tai -valvojaan ja opiskeluhuollon toimijoihin varhaisen tuen toteutumiseksi. Huoltajien ja oppilaiden osallisuus koulun opiskeluhuoltoon toteutuu koulun oppilaskunnan, vanhempainiltojen ja -varttien ja erilaisten kyselyjen kautta. Oppilasryhmien hyvinvointia ja toiveita kartoitetaan säännöllisesti erilaisten kyselyiden kautta. Huoltajat voivat esittää koulun opiskeluhuoltoryhmään käsiteltäviä asioita.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja opiskeluhuoltoryhmä

Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on koulun yhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät asiat, koulun oppilashuollon suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen sekä arviointi seudullisen oppilashuollon ohjausryhmän valvonnassa. Oppilashuoltoryhmää johtaa apulaisrehtori. Ryhmään kuuluvat laaja-alainen erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, vastaava kuraattori, koulukuraattori, koulupsykologi, kasvatusohjaaja ja oppilaanohjaaja. Ryhmässä toimeenpannaan yhteisöllisessä vuosikellossa sovittuja käytänteitä ja tartutaan lukuvuoden aikana esille nouseviin asioihin. Oppilasryhmien esille nousseita tilanteita pohditaan ja työstetään tarpeen mukaan ryhmässä.

Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä vastaa oppilashuoltolain muutoksista ja käytännöistä tiedottamisesta huoltajille mm. vanhempainilloissa, lukuvuositiedotteessa ja Wilma-tiedotteilla.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto ja asiantuntijaryhmä

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraaminen ja edistäminen sekä yksilöllisen tuen toteuttaminen. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteuttavat mm. vastaava kuraattori, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaan ja oppilaan huoltajien kanssa. Vanhemmat tai oppilas itse voivat olla yhteydessä suoraan kouluterveydenhuoltoon, -psykologiin tai -kuraattoriin lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskeluhuollollisen huolen herätessä huoli otetaan puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa. Huolen puheeksi ottaja voi olla kuka tahansa koulun toimijoista. Huolen havaitsija voi tarvittaessa kutsua koolle yksittäisen oppilaan tueksi koottavan monialaisen asiantuntijaryhmän, jota kutsutaan yksilökohtaiseksi opiskeluhuoltoryhmäksi. Ryhmän työskentelyn tavoite on kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain monialaisen yhteistyön avulla.

Asiantuntijaryhmän kokoaminen vaatii aina oppilaan ja tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumuksen. Oppilaan osallisuus, toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa iän, kehitystason ja muiden henkilökohtaisten edellytysten mukaisesti. Oppilaan/huoltaja yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua esim. asiantuntija tai oppilaan läheinen.

Karstulassa yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään voivat kuulua luokanopettaja/valvoja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, psykologi, vastaava kuraattori, kuraattori, kasvatusohjaaja, oppilas ja tarvittaessa huoltaja. Tarvittaessa paikalle kutsutaan asiantuntijoita koulun ulkopuolelta esim. etsivä, nuorisotyö ja seurakunta.

Yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä käsitellyt asiat kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen. Opiskeluhuoltokertomukset ja muut asiantuntijaryhmään liittyvissä tehtävissä saadut asiakirjat muodostavat opiskeluhuoltorekisterin, jonka ylläpitäjänä toimii erityisopettaja. Opiskeluhuollon henkilöstö (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja) kirjaa omalta osaltaan tiedot myös omiin asiakastietojärjestelmiinsä.

Tuija Maanselkä

koulukuraattori

044 459 6678

Sonja Reini

koulupsykologi

044 711 4511

Päivi Muhonen

terveydenhoitaja

044 459 8904

Hae sivustolta