Oppilashuolto

Oppilashuolto

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014.  Lain tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja turvata varhainen tuki oppilaalle sekä opiskelijalle tarjoamalla matalan kynnyksen palveluita.

Oppilashuolto on oppilaan laadukkaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sen tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata oppilaiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan kehityksen ja oppimisen esteitä sekä löytämään auttamisen keinoja mahdollisimman varhain. Oppilashuollon työmuotoina ovat yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilashuolto työ sekä opetushenkilökunnan konsultointi.  Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen, mutta vahvasti myös  yhteistyöhön lapsen ja perheen sekä muiden lapsen kanssa toimivien kanssa.

Karstulan kunnan järjestämiä oppilashuollon palveluita ovat koulupsykologin ja –kuraattorin palvelut.  Koulupsykologille ja -kuraattorille voi lapsi tai nuori tulla oma-aloitteisesti tai aikuisen ohjaamana. Huolen herätessä koulun henkilökunta on velvollinen ohjaamaan oppilaan palveluiden piiriin.

Kouluterveydenhuolto on Saarikan alaista toimintaa.

Tuija Maanselkä

koulukuraattori

044 459 6678

Sonja Reini

koulupsykologi

044 711 4511

Hae sivustolta