Päätöksenteko

Esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöksenteko

Karstulan kunnassa päätöksiä tekee ja asioita valmistelee 7-jäseninen kunnanhallitus ja 23-jäseninen kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuuston esityslista julkaistaan noin kuusi päivää ennen kokousta. Kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan noin neljä päivää ennen kokousta. Esityslistat näkyvät julkaisussa siihen saakka kunnes kokouksen pöytäkirja julkaistaan.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen, pääsääntöisesti kokouspäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Julkaisussa on näkyvissä kuluvan vuoden ja sitä edellisen vuoden pöytäkirjat.

 

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin Kuntalain 410/2015 140 §:ssä säädetään.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (Hallintosääntö 116 §, kunnanvaltuusto 8.4.2024)

Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. (Hallintosääntö 155 §, kunnanvaltuusto 8.4.2024)

Muutoksenhaku kunnallisiin päätöksiin.

Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöksiin haetaan pääosin muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan ao. toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnanhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Muutoksenhakuohjeet liitetään asianosaisille tiedoksi toimitettaviin päätöksiin (pöytäkirjanotteisiin) ja ne pidetään yleisesti nähtävänä samoin kuin toimielinten pöytäkirjat.

Lautakuntien pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalo Himmelissä pöytäkirjanpitäjän työhuoneessa kuudentena päivänä kokouksesta kunnantalon aukioloajan. Tietoa lautakuntien päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antavat lautakuntien esittelijät.

Mauno Väänänen

hallintojohtaja

0444596401

Mari Voimäki

tekninen johtaja

0444596623

Yksikkö

tekninen palvelukeskus

Pekka Kanervio

kunnanjohtaja

044 459 6602

Kirsti Keihäsvuori

sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori, kulttuurivastaava

044 459 6653

Hae sivustolta