Vesiensuojelu

Vesiensuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisen vesiensuojelutehtävät perustuvat pääosin ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin. Keskeisimmät pintavesiensuojelutehtävät ovat vesistöjen tilan seuranta, vesiensuojelun kehittäminen ja valvonta sekä ojituksiin liittyvät asiat. Tärkeä osa vesiensuojelutyötä kunnissa on neuvonta ja lausuntomenettely, joilla pyritään vähentämään ennakolta vesistöihin tulevaa kuormitusta.

Tavoitteena on, että vesiensuojelu otetaan huomioon kaikessa vesistöjen valuma-alueilla tapahtuvassa maankäytössä. Pintavesiä kuormittavat erityisesti valuma-alueelta tulevat ravinteet, humus ja kiintoaineet. Ympäristösuojelulain säädännön perusteella on asetettu eri toiminnanharjoittajille velvoitteita kuormituksen vähentämiseksi.

Uusi vesilaki on astunut voimaan 1.1.2012. Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä käyttö, ehkäistä käytöstä koituvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Muutoksilla pyritään myös selkeyttämäänlainsäädäntöä ja tehostamaan vesilupien käsittelyä.

Vähäarvoisen kalan tehopyynti

Karstulan kunnan toimesta on Pääjärvestä pyydetty  vuodesta 2000 lähtien vuosittain vähäarvoista kalaa vanne-
ja avorysillä keväisin noin kuukauden ajan. Pyyntiin ovat osallistuneet kunnan lisäksi alueen osakaskunnat ja Pääjärven kalastusalue. 2000-luvulla vähäarvoista kalaa on pyydetty yhteensä yli 200 tonnia.

Peränevan kosteikko

Syksyllä 2012 on valmistunut Peränevan käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle kosteikko yhteistyössä Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen kanssa.

Kosteikon esittely löytyy linkistä: http://kosteikko.fi/mallikosteikot/keski-suomi/peraneva/

Hae sivustolta